กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เข้าสู่ระบบ
งานผู้ป่วยใน

                                                             033                                                       

                                                               นางดารา มังคละไชยา

                                                            พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

                                                                หัวหน้างานผู้ป่วยใน

                  036

                       นางสาวคุณัญญา นาหัวนิล

                      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

                    037

                      นางสาวญาญี ศรีประเสริฐ

                   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

                   038

                        นายชาวี แสนณรงค์

                  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

                    040

                         นางสาวภัคชนันท์ กุลชาติ

                             พยาบาลวิชาชีพ

           

                 000003

                       นางสาวนิภาพร แสนอินทร์

                             พยาบาลวิชาชีพ

                     000004

                       นางสาวอรสา พรมโสภา

                      พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

                  043

                        นายธีรศักดิ์ ทองศรี 

                   พนักงานช่วยเหลือคนไข้

                  041

                         นายวิทยา มิเลย์

                          พนักงานเปล

                042

                         นางอุไร แก้งดาพา

                     พนักงานช่วยเหลือคนไข้

                 045

                   นางสาวสุวรรณา วานมนตรี

                          พนักงานทั่วไป

                      101

                     นางสาวทรายทอง ศรีสังข์

                            พนักงานทั่วไป

                  

 

 

ออนไลน์

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

สำหรับประชาชน

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

งบทดลองประจำเดือน/ปี