กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เข้าสู่ระบบ
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

                                                        076                                                  

                                                              นางนิวา อ้วนศิริ

                                                       พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

                                            หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

                  025

                         นายศัสตรา แจ้งคำ

                    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

                 078

                    นางสาวปารมี วงค์พยัคฆ์

                  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

                   079

                      นางนภาภรณ์ สิริสถิตย์

                   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

                 080

                   นางสาวเจนจีรา ทาสุคนธ์

            นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

                  081

                       นายสุรัตน์ ชัชวาลย์

             นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

                  082

                      นายพัชระ เมืองฮาม

                    นักวิชาการสาธารณสุข

                   083

                   นางเพ็ญพิมล นามวงค์ษา

                  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

                    084

                      นายชิงชัย แดนหงษ์ศรี

                   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

                    085

                  นางสาวพนิดา เย็นพงค์ศักดิ์

                         พนักงานพิมพ์ดีด

                014

                       นายสุธินัน สิงห์มณี

         พนักงานบริการ (รักษาความปลอดภัย) 

ออนไลน์

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

สำหรับประชาชน

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

งบทดลองประจำเดือน/ปี