กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เข้าสู่ระบบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 

                                                        001          

                                                                นางวัชรี เกตุนาค

                                                       เจ้าพนักงารธุรการชำนาญงาน

                                                รักษาในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป                                                            

                        000009

                             นางสาวรังสิยา เจริญพงษ์

                              นักวิชาการเงินและบัญชี

                  003

                      นางสาวพัชรา นวลสะอาด

                       นักวิชาการเงินและบัญชี

                       004

                           นางสาวนาระดา บุตรดีสุวรรณ

                              นักวิชาการเงินและบัญชี

                  005

                  นางสาวจินตนาภรณ์ เขียนสีอ่อน

                            เจ้าพนักงานพัสดุ

                           006

                            นางอัชราพร วิศวเวทานันท์

                                 นักวิชาการพัศดุ

                  007

                        นายพิชิต ตรีรัตนธำรง

                         พนักงานขับรถยนต์

                          008

                                นายไพรัตน์ ศรีเกตุ

                                พนักงานขับรถยนต์

                  009

                         นายสาคร สุจิมงคล

                         พนักงานขับรถยนต์

                          010

                                 นายเฉลิม โคตะ

                               พนักงานขับรถยนต์

                   011

                           นายนพดล นาดี

                         พนักงานขับรถยนต์

                         012

                               นายรุ่งเรือง บำรุงเมือง

                                 ผู้ช่วยช่างทั่วไป

                    013

                        นายอุทิศ ประเสริฐสังข์

                        พนักงานเกษตรพื้นฐาน

                         000010

                              นางสิริจรรยา อุรารักษ์

                                  พนักงานบริการ

                 015

                       นายวรากรณื เทพนาทิม

                       พนักงานเกษตรพื้นฐาน

                       016

                              นางสุจิรา ศรีเกตุ

                         พนักงานประกอบอาหาร

                 017

                        นางเวณิกา ลุนะหา

                พนักงานบริการ (ทำความสะอาด)

                   018

                          นางจิราพร อิเลียซอน

                             พนักงานทั่วไป

                 019

                         นางสมพร วังคำแหง

                พนักงานบริการ (ทำความสะอาด)

                       000011

                         นางสาวสุพรรษา วานมนตรี

                           พนักงานประกอบอาหาร

  

ออนไลน์

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

สำหรับประชาชน

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

งบทดลองประจำเดือน/ปี