กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เข้าสู่ระบบ
 

วิสัยทัศน์(Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมีคุณภาพ บริการดี บุคลากรมีความสุข

ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง


พันธกิจ(Mission)


1.พัฒนาระบบบริการทุกหน่วยงานให้ตอบสนอง

ความต้องการของผู้รับบริการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

และปลอดภัย


2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะวิชาชีพและวิชาการ


3.จัดบริการโดยให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ผู้รับบริการเพียงพอใจ

ผู้ให้บริการมีความสุข


4.พัฒนาระบบบริการโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย


5.พัฒนาระบบสนับสนุนบริการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

ค่านิยมหลัก(Core Values)

ÂÂ

T-NICE

T Time

N Network and Team work

I Individual Commitment

C Customer Focus

E Empowerment/Environment

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

(Strategic Objectives)

 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีคุณภาพ เอื้อต่อการจัดระบบบริการ

การพัฒนาวิชาการ และบริหารจัดการองค์กร 

 

2. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการเงิน

และมีธรรมภิบาล


3. ปรับปรุงโครงสร้าง ภูมิสถาปัตย์ ให้สอดคล้อง

กับการจัดบริการจัดบริการ และมีความปลอดภัย


4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้เครือข่ายบริการ

และชุมชนดูแลตัวเองได้


5. สร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ทั้งกายและใจ


 

 

ออนไลน์

เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

สำหรับประชาชน

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

งบทดลองประจำเดือน/ปี