กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เข้าสู่ระบบ
ITA
ITA ปี 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2019 เวลา 14:25 น.

ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity & Trransparency Assessment) ปี 2562

Attachments:
Download this file (05. EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม.p)05. EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม.p[ ]1442 Kb
Download this file (06. EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนโครงการ ตามภารกิจหลักขอ)06. EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนโครงการ ตามภารกิจหลักขอ[ ]1569 Kb
Download this file (07. EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักขอ)07. EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักขอ[ ]1569 Kb
Download this file (08. EB8 ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์.pdf)08. EB8 ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์.pdf[ ]552 Kb
Download this file (11. EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการป)11. EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการป[ ]1887 Kb
Download this file (12. EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ.pdf)12. EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ.pdf[ ]93 Kb
Download this file (13. EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน)13. EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน[ ]428 Kb
Download this file (14. EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประ)14. EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประ[ ]233 Kb
Download this file (15. EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน.pdf)15. EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน.pdf[ ]205 Kb
Download this file (16. EB16 มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วย)16. EB16 มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วย[ ]1084 Kb
Download this file (17. EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน.pd)17. EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน.pd[ ]593 Kb
Download this file (18. EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตใน)18. EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตใน[ ]362 Kb
Download this file (19. EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่แล)19. EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่แล[ ]1009 Kb
Download this file (20. EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน.pd)20. EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน.pd[ ]3329 Kb
Download this file (21. EB21 หน่วยงานมีกรจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรก)21. EB21 หน่วยงานมีกรจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรก[ ]2212 Kb
Download this file (22. EB22 หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรมสัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน.pdf)22. EB22 หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรมสัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน.pdf[ ]428 Kb
Download this file (23. EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง.pd)23. EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง.pd[ ]798 Kb
Download this file (24. EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตห.)24. EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตห.[ ]131 Kb
Download this file (25. EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน.)25. EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน.[ ]2295 Kb
Download this file (26. EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน.pdf)26. EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน.pdf[ ]706 Kb
Download this file (ประกาศ รพ.นาด้วง (เลื่อนขั้น).pdf)ประกาศ รพ.นาด้วง (เลื่อนขั้น).pdf[ ]119 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 20 มีนาคม 2019 เวลา 15:53 น.
 


ออนไลน์

เรามี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

สำหรับประชาชน

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

งบทดลองประจำเดือน/ปี