กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เข้าสู่ระบบ
ข้อมูลพื้นฐาน

  • ข้อมูลโรงพยาบาล ชื่อโรงพยาบาล : นาด้วง 
  • ที่อยู่ : 155 หมู่ 6 ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 42210
  • เจ้าของ/ต้นสังกัด : กระทรวงสาธารณสุข
  • ลักษณะ บริการ  จำนวนเตียงผู้ป่วยใน (ไม่รวมเตียงทารกคลอดปกติ) : 30 เตียง 
  • ระดับของการให้บริการ : โรงพยาบาลชุมชน 30 เตียง ให้บริการระดับทุติยภูมิ

- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาด้วง      

1 แห่ง

- รพสต. (PCU นาดอกคำ)

1 แห่ง

- PCU 

1 แห่ง

- สถานีอนามัย     

1 แห่ง


บริบทขององค์กร

  • ขอบเขตของการให้บริการ  ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป ในเขตอำเภอนาด้วง และนอกเขต มีพื้นที่รับผิดชอบได้แก่ เขตตำบลนาด้วง
  • ประชากรในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ  ประชากร 25,671 คน

- จำนวนตำบล                              

4 ตำบล

- จำนวนหมู่บ้าน

41 หมู่

- จำนวนครัวเรือน

5,265 ครัวเรือน


  • ลักษณะโดยรวมของบุคลากร   - มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่

 

จำนวนบุคลากรโรงพยาบาลนาด้วง

- แพทย์                                      

3 คน

- ทันตแพทย์      

3 คน

- เภสัชกร 

3 คน

- พยาบาลวิชาชีพ 

30 คน

- นักวิชาการสาธารณสุข 

4 คน

- นักกายภาพบำบัด

1 คน 

- แพทย์แผนไทย 

1 คน 

- เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 

2 คน 

- เจ้าพนักงานเวชสถิติ 

1 คน 

- เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ 

1 คน 

- นักเทคนิคการแพทย์ 

2 คน 

- นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

1 คน 

- เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 

3 คน 

- เจ้าพนักงานทันตกรรม 

2 คน 

- เจ้าหน้าที่อื่น

50 คน

 

ประเภทบุคลากร

- ข้าราชการ                                  

51 คน

- ลูกจ้างประจำ

5 คน

- พนักงานราชการ

2 คน

- พนักงานกระทรวง

33 คน

- ลูกจ้างชั่วคราว

16 คน          

 

 

ออนไลน์

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

สำหรับประชาชน

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

งบทดลองประจำเดือน/ปี