กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เข้าสู่ระบบ
งานผู้ป่วยนอก

                                                 023                                                

                                                     นางสาวกรรณิการ์ ชินอักษร

                                                     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

                                                        หัวหน้างานผู้ป่วยนอก

                     024

                       นางสาวสมบูรณ์ จันทนา

                     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

                 026

                       นางลักขณา นามวงษา

                    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

                      031

                           นายอิทธิพล มนตรี

                               พนักงานเปล

                     029

                           นางชูศรี พรมเมือง

                       พนักงานช่วยเหลือคนไข้

                     032

                      นายพีรพล สิงห์สุวรรณ

                            พนักงานเปล

 

                  


 

ออนไลน์

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

สำหรับประชาชน

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

งบทดลองประจำเดือน/ปี