กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เข้าสู่ระบบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค


                       22222122

                                                        นายสายัญ จันทร์นาม

                                                 เภสัชกรชำนาญการ

                                  หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

 

              2222212            

               นางสาวจีราภรณ์ ศรพรหม

                  เภสัชกรชำนาญการ

               068          

                    นายเมธารัชต์ กาวี

                   เภสัชกรชำนาญการ

            069

                นายอดิศักดิ์ พิมพ์เหม

         เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

               070

                นางสาวภาวิณี ดอนอินทร์

           เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

           071

           นางสาวจุฑามาส โสประดิษฐ

      เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

               072

                   นายวิทยะ ไชยสิทธิ์

                พนักงานช่วยเหลือคนไข้

             073

                นายรัตนชัย ภูมิมณี

                  พนักงานห้องยา

            000006

                  นางสาววัชรี แช่มช้อย

                     แพทย์แผนไทย

            075

                 นางบุญมา ปัดทุม

                ผู้ช่วยการพยาบาล


 

ออนไลน์

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

สำหรับประชาชน

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

งบทดลองประจำเดือน/ปี