กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เข้าสู่ระบบ
ประวัติโรงพยาบาลนาด้วง


       อำเภอนาด้วงเป็นอำเภอหนึ่งในจำนวน 11 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอของจังหวัดเลย เดิม "นาด้วง" เป็นหมู่บ้าน ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2439 ขึ้นกับตำบลนากลาง อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี ประชากรใหม่ของนาด้วง อพยพมาจากจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดเลย เริ่มแรกมีประชากรประมาณ 30 หลังคาเรือน ต่อมามีราษฎรอพยพเข้ามาเรื่อยๆ มากขึ้นตามลำดับ และแยกมาขึ้นกับอำเภอเมือง จังหวัดเลย เป็นตำบลนาด้วง ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการติดต่อราชการของประชาชน เพราะมีระยะทางที่ใกล้กว่า


       ต่อมาปี พ.ศ.2520 ทางราชการเห็นว่าเขตปกครองของอำเภอเมืองเลย มีอาณาเขตที่กว้างขวางประกอบกับมีพลเมืองที่มากขึ้น เจ้าหน้าที่บ้านเมืองออกตรวจตราความทุกข์สุขของราษฎรไม่ทั่วถึง และได้เล็งเห็นว่าสภาพท้องที่โดยทั่วไปของตำยลนาด้วง เชื่อว่ามีความเจริญต่อไปในอนาคต กระทรวงมหาดไทย จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 64 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องถิ่น พุทธศักราช 2457 แบ่งเขตการปกครองออกจากอำเภอเมืองเลย เป็นกิ่งอำเภอนาด้วง ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2520 และต่อมาเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2534 ได้รับการประกาศเป็นอำเภอนาด้วง

 

ออนไลน์

เรามี 31 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

สำหรับประชาชน

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

งบทดลองประจำเดือน/ปี