กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เข้าสู่ระบบ
ITA 2564 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 07 ธันวาคม 2020 เวลา 11:16 น.

 

ITA 2564

Attachments:
Download this file (EB1.1 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf)EB1.1 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf[ ]27 Kb
Download this file (EB1.2 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูล พ.ศ. 2561.pdf)EB1.2 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูล พ.ศ. 2561.pdf[ ]232 Kb
Download this file (EB1.3 กรอบแนวทางขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf)EB1.3 กรอบแนวทางขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf[ ]90 Kb
Download this file (EB1.4 รายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์.pdf)EB1.4 รายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์.pdf[ ]29 Kb
Download this file (EB1.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์.pdf)EB1.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์.pdf[ ]18 Kb
Download this file (EB10 คู่มือดำเนินงานร้องเรียนการปฏิบัติงาน.pdf)EB10 คู่มือดำเนินงานร้องเรียนการปฏิบัติงาน.pdf[ ]1237 Kb
Download this file (EB11 สรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน.pdf)EB11 สรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน.pdf[ ]63 Kb
Download this file (EB12.pdf)EB12.pdf[ ]1415 Kb
Download this file (EB13 การป้องกันการรับสินบน.pdf)EB13 การป้องกันการรับสินบน.pdf[ ]716 Kb
Download this file (EB14 การใช้ทรัพย์สินของราชการ.pdf)EB14 การใช้ทรัพย์สินของราชการ.pdf[ ]492 Kb
Download this file (EB15 ขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพท์สินของราชการ.pdf)EB15 ขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพท์สินของราชการ.pdf[ ]141 Kb
Download this file (EB16 เจตจำนงสุจริต.pdf)EB16 เจตจำนงสุจริต.pdf[ ]403 Kb
Download this file (EB17 แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต.pdf)EB17 แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต.pdf[ ]432 Kb
Download this file (EB18 การติดตามการดำเนินงานตามแผน EB 17.pdf)EB18 การติดตามการดำเนินงานตามแผน EB 17.pdf[ ]697 Kb
Download this file (EB19 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf)EB19 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf[ ]641 Kb
Download this file (EB2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน.pdf)EB2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน.pdf[ ]4563 Kb
Download this file (EB2 ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน.jpg)EB2 ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน.jpg[ ]19254 Kb
Download this file (EB2 ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ ฯ 60.pdf)EB2 ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ ฯ 60.pdf[ ]556 Kb
Download this file (EB2 คู่มือร้องเรียน.pdf)EB2 คู่มือร้องเรียน.pdf[ ]216 Kb
Download this file (EB2 จยบ-สป1.jpg)EB2 จยบ-สป1.jpg[ ]828 Kb
Download this file (EB2 จยบ-สป2.jpg)EB2 จยบ-สป2.jpg[ ]764 Kb
Download this file (EB2 จยบ-สป3.jpg)EB2 จยบ-สป3.jpg[ ]746 Kb
Download this file (EB2 จยบ-สป4.jpg)EB2 จยบ-สป4.jpg[ ]734 Kb
Download this file (EB2 จยบ-สป5.jpg)EB2 จยบ-สป5.jpg[ ]774 Kb
Download this file (EB2 จยบ-สป6.jpg)EB2 จยบ-สป6.jpg[ ]743 Kb
Download this file (EB2 จยบ-สป7.jpg)EB2 จยบ-สป7.jpg[ ]803 Kb
Download this file (EB2 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข.pdf)EB2 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข.pdf[ ]91 Kb
Download this file (EB2 นโยบายผู้บริหาร.jpg)EB2 นโยบายผู้บริหาร.jpg[ ]73 Kb
Download this file (EB2 ประกาศแนวทางจัดซ้้อจัดจ้าง.pdf)EB2 ประกาศแนวทางจัดซ้้อจัดจ้าง.pdf[ ]254 Kb
Download this file (EB2 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน สป.pdf)EB2 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน สป.pdf[ ]658 Kb
Download this file (EB2 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ในราชกิจจานุเบกษา.pdf)EB2 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ในราชกิจจานุเบกษา.pdf[ ]137 Kb
Download this file (EB2 ผลการดำเนินงานจัดซืือจัดจ้าง.pdf)EB2 ผลการดำเนินงานจัดซืือจัดจ้าง.pdf[ ]41 Kb
Download this file (EB2 พ_ร_บ_ มาตรฐานทางจริยธรรม 2562.pdf)EB2 พ_ร_บ_ มาตรฐานทางจริยธรรม 2562.pdf[ ]217 Kb
Download this file (EB2 มติ ครม 2 เม_ย_ 62 การออกเอกสารหลักฐานของราชการ.pdf)EB2 มติ ครม 2 เม_ย_ 62 การออกเอกสารหลักฐานของราชการ.pdf[ ]1395 Kb
Download this file (EB2 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม.PDF)EB2 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม.PDF[ ]908 Kb
Download this file (EB2 รายงานร้องเรียน.pdf)EB2 รายงานร้องเรียน.pdf[ ]104 Kb
Download this file (EB2 รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้างปี 2563.pdf)EB2 รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้างปี 2563.pdf[ ]526 Kb
Download this file (EB2 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง.pdf)EB2 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง.pdf[ ]78 Kb
Download this file (EB2 แผนจัดซื้อจัดจ้างปี2564.pdf)EB2 แผนจัดซื้อจัดจ้างปี2564.pdf[ ]1479 Kb
Download this file (EB20 จัดทำแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf)EB20 จัดทำแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf[ ]846 Kb
Download this file (EB21-1.pdf)EB21-1.pdf[ ]286 Kb
Download this file (EB21.pdf)EB21.pdf[ ]295 Kb
Download this file (EB22 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด จิดพอเพียงต้านทุ)EB22 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด จิดพอเพียงต้านทุ[ ]1216 Kb
Download this file (EB23 การรวมกลุ่มของบุคลาการในนาม ชมรม STRONG.pdf)EB23 การรวมกลุ่มของบุคลาการในนาม ชมรม STRONG.pdf[ ]1660 Kb
Download this file (EB24 การล่วงละเมิดทางเพศ.pdf)EB24 การล่วงละเมิดทางเพศ.pdf[ ]371 Kb
Download this file (EB3.1 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563.pdf)EB3.1 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563.pdf[ ]19 Kb
Download this file (EB3.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลนาด้วง ปี 2563.pdf)EB3.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลนาด้วง ปี 2563.pdf[ ]516 Kb
Download this file (EB3.3 แนวทางการเผลแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน ปี 2561.pdf)EB3.3 แนวทางการเผลแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน ปี 2561.pdf[ ]20 Kb
Download this file (EB4.1 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf)EB4.1 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf[ ]21 Kb
Download this file (EB4.1.2.pdf)EB4.1.2.pdf[ ]754 Kb
Download this file (EB4.10รายงานผลตามแผน.pdf)EB4.10รายงานผลตามแผน.pdf[ ]16 Kb
Download this file (EB4.2 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ สำหรับหน่วยงานการบริหารส่วนกลาง.pdf)EB4.2 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ สำหรับหน่วยงานการบริหารส่วนกลาง.pdf[ ]22 Kb
Download this file (EB4.2.2.pdf)EB4.2.2.pdf[ ]74 Kb
Download this file (EB4.3 การเผยแพร่ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข.pdf)EB4.3 การเผยแพร่ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข.pdf[ ]359 Kb
Download this file (EB4.3.1 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสำหรับหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง.pdf)EB4.3.1 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสำหรับหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง.pdf[ ]22 Kb
Download this file (EB4.4 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง.pdf)EB4.4 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง.pdf[ ]23 Kb
Download this file (EB4.5 ส่งแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มีใช่ยา ปี 2564.pdf)EB4.5 ส่งแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มีใช่ยา ปี 2564.pdf[ ]1460 Kb
Download this file (EB4.6 คำสั่งปิดประกาศ.pdf)EB4.6 คำสั่งปิดประกาศ.pdf[ ]24 Kb
Download this file (EB4.7 ชุดเบิกจ่าย.pdf)EB4.7 ชุดเบิกจ่าย.pdf[ ]2448 Kb
Download this file (EB4.8 เผยแพร่แผน.pdf)EB4.8 เผยแพร่แผน.pdf[ ]20 Kb
Download this file (EB4.9 แผนจัดซื้อEB4.pdf)EB4.9 แผนจัดซื้อEB4.pdf[ ]1460 Kb
Download this file (EB5.1 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1.pdf)EB5.1 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1.pdf[ ]20 Kb
Download this file (EB5.2 แนวทางเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ.pdf)EB5.2 แนวทางเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ.pdf[ ]22 Kb
Download this file (EB5.3 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม.pdf)EB5.3 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม.pdf[ ]132 Kb
Download this file (EB5.4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน.pdf)EB5.4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน.pdf[ ]420 Kb
Download this file (EB6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf)EB6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf[ ]118 Kb
Download this file (EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบการบริหาร.pdf)EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบการบริหาร.pdf[ ]3162 Kb
Download this file (EB8 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการประจำปี.pdf)EB8 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการประจำปี.pdf[ ]158 Kb
Download this file (EB8.1.pdf)EB8.1.pdf[ ]693 Kb
Download this file (EB9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่ จนท. เกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัย.pdf)EB9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่ จนท. เกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัย.pdf[ ]476 Kb
Download this file (EB9.pdf)EB9.pdf[ ]476 Kb
Download this file (จัดซื้อพฤษภาคม 64.pdf)จัดซื้อพฤษภาคม 64.pdf[ ]405 Kb
Download this file (จัดซื้อเดือนกุมภาพันธ์ 2564.pdf)จัดซื้อเดือนกุมภาพันธ์ 2564.pdf[ ]538 Kb
Download this file (จัดซื้อเมษายน 64.pdf)จัดซื้อเมษายน 64.pdf[ ]743 Kb
Download this file (ชุดจัดซื้อมีนาคม 64.pdf)ชุดจัดซื้อมีนาคม 64.pdf[ ]394 Kb
Download this file (สขร. ธ.ค.2563.pdf)สขร. ธ.ค.2563.pdf[ ]38 Kb
Download this file (สขร.ก.ค.64.pdf)สขร.ก.ค.64.pdf[ ]292 Kb
Download this file (สขร.ประจำเดือน ก.พ.64 (เวอร์ชั่นคอมพี่เดือน).pdf)สขร.ประจำเดือน ก.พ.64 (เวอร์ชั่นคอมพี่เดือน).pdf[ ]38 Kb
Download this file (สขร.ประจำเดือน พ.ค.64.pdf)สขร.ประจำเดือน พ.ค.64.pdf[ ]36 Kb
Download this file (สขร.ประจำเดือน มี.ค.64.pdf)สขร.ประจำเดือน มี.ค.64.pdf[ ]18 Kb
Download this file (สขร.ประจำเดือน เม.ย.64.pdf)สขร.ประจำเดือน เม.ย.64.pdf[ ]36 Kb
Download this file (สขร.มกราคม 64.pdf)สขร.มกราคม 64.pdf[ ]33 Kb
Download this file (สขร.มิ.ย.64.pdf)สขร.มิ.ย.64.pdf[ ]295 Kb
Download this file (สขร.สิงหาคม.pdf)สขร.สิงหาคม.pdf[ ]284 Kb
Download this file (แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ [2].pdf)แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ [2].pdf[ ]17 Kb
Download this file (โครงสร้าง รพ-4.pdf)โครงสร้าง รพ-4.pdf[ ]593 Kb
Download this file (ใบสำคัญจ่าย ก.พ.64.pdf)ใบสำคัญจ่าย ก.พ.64.pdf[ ]2224 Kb
Download this file (ใบสำคัญจ่าย ม.ค (1).pdf)ใบสำคัญจ่าย ม.ค (1).pdf[ ]442 Kb
Download this file (ใบสำคัญจ่าย ม.ค (2).pdf)ใบสำคัญจ่าย ม.ค (2).pdf[ ]860 Kb
 

ออนไลน์

เรามี 33 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

สำหรับประชาชน

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

งบทดลองประจำเดือน/ปี