เข้าสู่ระบบ
โรงพยาบาลนาด้วง
ภาพกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10:09 น.

 

147209 resize

147184 resize

อ่านเพิ่มเติม...
 
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลนาด้วง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 11:22 น.

 

โรงพยาบาลนาด้วงในฐานะเป็นผู้ใช้อำนาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ

ซึ่งดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้แก่ประชาชน

เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีความเข้าใจในสภาพและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น

ในการปฏิบัติงานและดำเนินการของโรงพยาบาลนาด้วงย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ

ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

หรือได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

รวมทั้งปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน

ทั้งในเชิงขนาด และความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริต

ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคำสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗

เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ

กำหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง

เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้


โรงพยาบาลนาด้วง

ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานและการดำเนินการของโรงพยาบาลนาด้วง

การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

หรือได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

จึงดำเนินการจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ของโรงพยาบาลนาด้วง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 11:23 น.
 
คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10:06 น.

 

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อให้การดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลนาด้วงมีการปฏิบัติงาน

สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

๒.เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดระเบียบ

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพ

๓.เพื่อให้ความคิดเห็น / คำร้องเรียนของผู้รับบริการได้รับการตอบสนองที่เหมาะสม

และนำไปสู่การปรับปรุงระบบงานให้ดียิ่งขึ้น

๔.เพื่อเพิ่มความไวในการรับรู้ปัญหาและเกิดการตอบสนองที่รวดเร็วและเหมาะสม

๕.เพื่อเป็นแนวทางขั้นต้นในการเจรจาต่อรองไกล่เกลี่ย เพื่อป้องกันการฟ้องร้อง

๖.เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ได้ใส่ใจและทบทวนข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นซ้ำๆ

๗.เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนได้

มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนด

ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน

ที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

๘.เพื่อให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ

ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน

ที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ โดยกระบวนการและวิธีการดำเนินงาน

ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10:13 น.
 
กฏกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 13:09 น.
กฏกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
 
ยกเลิกประกาฯประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 07 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 15:54 น.
ยกเลิกประกาฯประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (Computed Radiography) พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ (Picture Archiving and Communication SystemACS) 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PACS
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 07 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 15:56 น.
 
ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2018 เวลา 11:17 น.

 

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 14 จาก 26

ออนไลน์

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส