เข้าสู่ระบบ
โรงพยาบาลนาด้วง
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนปี พ.ศ.2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2018 เวลา 09:37 น.

 

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนปี พ.ศ.2561

 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคาระห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2018 เวลา 09:36 น.

 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคาระห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

 
สรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2018 เวลา 09:35 น.

 

สรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน

 
คู่มือการใช้งานระบบการตอบสนอง(Flow Chart) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2018 เวลา 09:33 น.

 

คู่มือการใช้งานระบบการตอบสนอง(Flow Chart)

 
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนจัดการเรื่องร้องเรียนการบริการของเจ้าหน้าที่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2018 เวลา 09:32 น.

 

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนจัดการเรื่องร้องเรียนการบริการของเจ้าหน้าที่

 
รายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 05 มีนาคม 2018 เวลา 11:40 น.

 

ด้วย โรงพยาบาลนาด้วง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการรับข้อร้องเรียนและจัดการเรื่องร้องเรียน

เพื่อให้การดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการฯ

ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือดำเนินงานเรื่องร้องเรียนภายในโรงพยาบาลนาด้วง

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับเรื่องร้องเรียน

ทั้งในเรื่องร้องเรียนทั่วไปและร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อให้การดำเนินงานของโรงพยาบาลนาด้วงเป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม

สามารถตรวจสอบได้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

โดยพิจารณาสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม

คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ

และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ

เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ

ตามนโยบายคณะรัฐมนตรีที่พบเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ได้แถลงต่อสภาพนิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗

ข้อ ๑๐ เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล

รวมถึงมาตรการกระทรวงสาธารณสุข ๓ ป. ๑ ค. (ปลูกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย)

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 05 มีนาคม 2018 เวลา 11:42 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 12 จาก 25

ออนไลน์

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส