เข้าสู่ระบบ
 

โรงพยาบาลนาด้วง

บริการได้มาตรฐาน

พัฒนาแบบบูรณาการ

ภายใต้วิถีพอเพียง ปี 2557


พันธกิจ


1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ

2.พัฒนาระบบสนับสนุนการบริการและจัดการในองค์กรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

3.พัฒนาระบบอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐาน

4.พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีต่างๆภายในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5.พัฒนาระบบบริการทุกหน่วยงานให้ได้มาตรฐาน

6.พัฒนาระบบการบริหารจัดการในองค์กรให้เกิดความเชื่อมโยงทั้งระบบ

7.พัฒนาระบบบริการสุขภาพร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการในการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

 

 

ออนไลน์

เรามี 70 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา