เข้าสู่ระบบ
 งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

นางนวพร  สุขเสริม

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสัญญา  สาวิสัย

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางดอกไม้  จันเบาะ

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวกรรณิการ์  ชินอักษร

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางนิชรา  คำครุฑ

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญกา

นายศัสตรา  แจ้งคำ

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวพรทิพย์  แก้วอาสา

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวนิตยา  บาลชน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

นางสาวรัตนา  จันทรา

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ

นางสุนิสา  คุณาจ่าม

ตำแหน่ง ผุ้ช่วยเหลือคนไข้

นางถนอม เบ้าสุภี

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้


 

 

ออนไลน์

เรามี 51 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา