เข้าสู่ระบบ
 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

นางชนิตรา  สมวงค์สา

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

วิสัยทัศน์

ทีมพยาบาลบริการตามมาตรฐาน แบบองค์รวมร่วมเครือข่าย

 

ประทับใจทั้งผู้ให้และผู้รับ  พร้อมเข้าสู่เอชี่ยน ปี ๒๕๕๘

 

พันธกิจ

1. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีทีมงานในการพัฒนาระบบบริการ

2.สนับสนุนและกำกับดูแลให้จัดบริการตามมาตรฐานวิชาชีพโดยยึดผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง

3.ส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ทั้ง 4 มิติ

4.สนับสนุนให้บุคคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

5.ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศให้เกิดความสามัคคีเพื่อให้มีความสุขในการปฏิบัติงาน

 

ปรัชญา

เชื่อว่าการพัฒนาบุคคลากร ทั้งด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรมจะนำสู่การบริการที่เป็นเลิศ

 

เข็มมุ่ง

 

ปี  ๒๕๕๖ ทุกหน่วยงานมีการบันทึกการพยาบาลที่ได้มาตรฐาน

 

ขอบเขต

 

บริหารจัดการบริการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ ดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานการพยาบาล ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

 


 

ออนไลน์

เรามี 47 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา