เข้าสู่ระบบ
 กลุ่มการพยาบาล

                                                      088                                               

                                                         นางสุรีภรณ์ กอเซ็ม

                                                     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

                                                        หัวหน้ากลุ่มพยาบาล

               023

                   นางสาวกรรณิการ์ ชินอักษร

                   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

                      หัวหน้างานผู้ป่วยนอก

                    033    

                      นางดารา มังคละไชยา

                   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

                        หัวหน้างานผู้ป่วยใน

                  056

                        นางสัญญา สาวิสัย

                   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

           หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

                  094

                     นางวัชราภรณ์ จำปาอ่อน

                   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

 

                 089

                    นางสาววนิดา นามภูเขียว

                  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

                    หัวหน้างานห้องคลอด 


 

ออนไลน์

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส