เข้าสู่ระบบ
 งานทันตกรรม

                                                                                               
                                              นายประพัฒน์พงศ์ มานะ

                                                ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

                                             หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

                     

                   นางวิภารัตน์ วรหาร

                 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ

             

               นายนภัส วงวรัญญู

             ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

               052

                  นางรุ่งนภา สุนทราวิรัตน์

        เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

             054      

                 นางนุสรา สุนทราวิรัตน์

                พนักงานช่วยเหลือคนไข้

                     053

                        นางวิลัยพร สิทธิสาร

              เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

               055

                 นางสาวสุจิตรา แก้ววันนา

                       พนักงานทั่วไป


 

ออนไลน์

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส