สอบราคาจ้างต่อเติมอาคารศูนย์ประกันและห้อง Lab พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2013 เวลา 09:47 น.

 

         ด้วยจังหวัดเลย โดยโรงพยาบาลนาด้วง มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างต่อเติมอาคารศูนย์ประกัน      

และห้อง Lab ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้

เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๐,๐๐๐.๐๐บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)       

 

        ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

        ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานการก่อสร้างประเภทอาคาร ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๕๐,๐๐๐.- บาท

        ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

        ๓. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

        ๔. ไม่เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลนาด้วง

      ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลนาด้วง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

       

        กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น ๒ โรงพยาบาลนาด้วง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

 

       ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่โรงพยาบาลนาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย

ในวันที่  ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียด        

ได้ที่เว็บไซต์ www.ndhospital.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๒๘๘ ๗๐๙๔ ในวันและเวลาราชการ


สามาถ Download ข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2013 เวลา 09:54 น.