นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เข้าสู่ระบบ
โรงพยาบาลนาด้วง
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนจัดการเรื่องร้องเรียนการบริการของเจ้าหน้าที่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2018 เวลา 09:32 น.

 

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนจัดการเรื่องร้องเรียนการบริการของเจ้าหน้าที่

 
รายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 05 มีนาคม 2018 เวลา 11:40 น.

 

ด้วย โรงพยาบาลนาด้วง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการรับข้อร้องเรียนและจัดการเรื่องร้องเรียน

เพื่อให้การดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการฯ

ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือดำเนินงานเรื่องร้องเรียนภายในโรงพยาบาลนาด้วง

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับเรื่องร้องเรียน

ทั้งในเรื่องร้องเรียนทั่วไปและร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อให้การดำเนินงานของโรงพยาบาลนาด้วงเป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม

สามารถตรวจสอบได้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

โดยพิจารณาสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม

คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ

และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ

เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ

ตามนโยบายคณะรัฐมนตรีที่พบเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ได้แถลงต่อสภาพนิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗

ข้อ ๑๐ เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล

รวมถึงมาตรการกระทรวงสาธารณสุข ๓ ป. ๑ ค. (ปลูกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย)

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 05 มีนาคม 2018 เวลา 11:42 น.
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 05 มีนาคม 2018 เวลา 11:32 น.

 

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(ฉบับชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม

และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต

ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รวมถึงคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

ได้มีคำสั่งให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ

กำหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการของหน่วยงาน

ของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง

เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ

ตามนโยบายคณะรัฐมนตรีที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗

ข้อ ๑๐ เรื่องการส่งเสริมการบริหาราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล

รวมถึงมาตรการกระทรวงสาธารณสุข ๓ ป. ๑ ค. (ปลูกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย)

โรงพยาบาลนาด้วง จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 05 มีนาคม 2018 เวลา 11:33 น.
 
ภาพกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10:09 น.

 

147209 resize

147184 resize

อ่านเพิ่มเติม...
 
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลนาด้วง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 11:22 น.

 

โรงพยาบาลนาด้วงในฐานะเป็นผู้ใช้อำนาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ

ซึ่งดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้แก่ประชาชน

เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีความเข้าใจในสภาพและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น

ในการปฏิบัติงานและดำเนินการของโรงพยาบาลนาด้วงย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ

ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

หรือได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

รวมทั้งปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน

ทั้งในเชิงขนาด และความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริต

ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคำสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗

เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ

กำหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง

เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้


โรงพยาบาลนาด้วง

ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานและการดำเนินการของโรงพยาบาลนาด้วง

การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

หรือได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

จึงดำเนินการจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ของโรงพยาบาลนาด้วง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 11:23 น.
 
คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10:06 น.

 

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อให้การดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลนาด้วงมีการปฏิบัติงาน

สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

๒.เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดระเบียบ

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพ

๓.เพื่อให้ความคิดเห็น / คำร้องเรียนของผู้รับบริการได้รับการตอบสนองที่เหมาะสม

และนำไปสู่การปรับปรุงระบบงานให้ดียิ่งขึ้น

๔.เพื่อเพิ่มความไวในการรับรู้ปัญหาและเกิดการตอบสนองที่รวดเร็วและเหมาะสม

๕.เพื่อเป็นแนวทางขั้นต้นในการเจรจาต่อรองไกล่เกลี่ย เพื่อป้องกันการฟ้องร้อง

๖.เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ได้ใส่ใจและทบทวนข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นซ้ำๆ

๗.เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนได้

มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนด

ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน

ที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

๘.เพื่อให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ

ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน

ที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ โดยกระบวนการและวิธีการดำเนินงาน

ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10:13 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 22 จาก 34

ออนไลน์

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

สำหรับประชาชน

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส