เข้าสู่ระบบ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2015 เวลา 11:44 น.

 

ด้วยโรงพยาบาลนาด้วง มีความประสงค์จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้าง     เป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ประจำปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลนาด้วง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย                   ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว      หรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคล  เพื่อ

จัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

 

 

๑.ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อตำแหน่ง     นักเทคนิคการแพทย์                          
กลุ่มงาน    เทคนิคบริการ                                    


หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ         ในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเทคนิคแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้


สามารถ Download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่ link ที่แนบอยู่

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2015 เวลา 11:44 น.
 

ออนไลน์

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส