เข้าสู่ระบบ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 21 มกราคม 2014 เวลา 09:11 น.

  ด้วยโรงพยาบาลนาด้วง จะดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อประจำปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนาด้วง ตั้งแต่วันที่ ๑  มกราคม  ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗        จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้   

                                                                                                                     

                    ๑.ชือตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

                   ๑.๑ ชื่อตำแหน่ง           ผู้ช่วยช่างทั่วไป            

                           กลุ่มงาน            ฝ่ายบริหารทั่วไป

                             หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                        หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

๑. ปฏิบัติงานชั้นต้นในฐานะผู้ช่วยช่างในงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือปฏิบัติหลายอย่าง ดังนี้ งานช่างยนต์ ช่างเครื่องกล ช่างเทคนิค ช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ ช่างปรับอมเครื่องมือทดลอง ช่างเหล็ก ช่างกลึง ช่างหล่อ ช่างกลโรงงาน ช่างประปา ช่างบำรุงรักษาในการปฏิบัติงาน เช่น ติดตั้ง ปรับ แก้ไข ประกอบ เครื่องจักรเครื่องกลต่างๆ

๒. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

๑.      ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

๑. ความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

๒. ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

๓. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

                   อัตราว่าง             จำนวน ๑ อัตรา

                   ค่าตอบแทน          ๘,๑๔๖  บาท/เดือน

 

                   สิทธิประโยชน์       ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.๒๕๔๕

 

                   ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ – ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗ โดยอาจจะมีการต่อระยะเวลาการจ้างได้อีกครั้งละไม่เกิน ๑ ปี

 

                   ๒.คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก

๑. มีสัญชาติไทย

๒. เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  

๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย                                                                              ๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ  หรือ เป็นโรค  

   ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

                             ๕. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน

                        พรรคการเมือง

                     ๖. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ

                     ๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง

                        อาญา   เว้นแต่เป็นโทษ  สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ   ปลดออก   หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน    

                        อื่นของรัฐ

                    ๙. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

                    ๑๐. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

                    ๑๑. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

              

                    ๓.การรับสมัคร  

                   ๓.๑. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

                   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไปโรงพยาบาลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   (เว้นวันหยุดราชการ)        

 

                   ๓.๒. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

                   ๑. ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาอย่างละ  ๑  ฉบับ

                   ๒. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ (ถ้ามี) พร้อมสำเนา

                        อย่างละ  ๑  ฉบับ

          ๓. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน

                   ๔. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาดำ  ถ่ายครั้งเดียวกันซึ่งถ่ายไว้ 

                        ไม่เกิน ๖ เดือนขนาด ๑” X๑.๕”  จำนวน  ๑  รูป

                    **  สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองสำเนาถูกต้อง ลงชื่อ วันที่  ไว้ทุกหน้า

                   ๔.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบคัดเลือก

                    โรงพยาบาลนาด้วง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่                ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๗  (เวลา ๑๗.๐๐ น.)  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลนาด้วง และจะทำการสอบคัดเลือก ในวันที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒        โรงพยาบาลนาด้วง

 

                   ๕.หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก

                   ๑. สอบภาคปฏิบัติ         ๕๐ คะแนน

๒. สอบสัมภาษณ์          ๕๐ คะแนน

 

                   ๖.การประกาศผลการสอบคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้ง

                   ๑.โรงพยาบาลนาด้วง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๙ มกราคม   ๒๕๕๗ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลนาด้วง โดยเรียงลำดับที่ จากผู้ได้รับคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ

                   ๒. ให้ผู้สอบได้มารายงานตัวปฏิบัติงานและทำสัญญาจ้าง ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗         โดยมีข้าราชการไม่ต่ำกว่าระดับ ชำนาญงาน/ชำนาญการ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ เป็นผู้ค้ำประกัน         เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไปโรงพยาบาลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย หากไม่มาทำสัญญาและรายงานตัว ในวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์และทางโรงพยาบาลจะเรียกผู้สอบได้ในลำดับที่ต่อไป  มารายงานตัวปฏิบัติงานแทนต่อไป


รายละเอียด Download

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 22 มกราคม 2014 เวลา 10:04 น.
 

ออนไลน์

เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส