เข้าสู่ระบบ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 05 มีนาคม 2018 เวลา 11:32 น.

 

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(ฉบับชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม

และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต

ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รวมถึงคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

ได้มีคำสั่งให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ

กำหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการของหน่วยงาน

ของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง

เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ

ตามนโยบายคณะรัฐมนตรีที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗

ข้อ ๑๐ เรื่องการส่งเสริมการบริหาราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล

รวมถึงมาตรการกระทรวงสาธารณสุข ๓ ป. ๑ ค. (ปลูกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย)

โรงพยาบาลนาด้วง จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 05 มีนาคม 2018 เวลา 11:33 น.
 

ออนไลน์

เรามี 38 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส