เข้าสู่ระบบ
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลนาด้วง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 11:22 น.

 

โรงพยาบาลนาด้วงในฐานะเป็นผู้ใช้อำนาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ

ซึ่งดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้แก่ประชาชน

เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีความเข้าใจในสภาพและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น

ในการปฏิบัติงานและดำเนินการของโรงพยาบาลนาด้วงย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ

ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

หรือได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

รวมทั้งปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน

ทั้งในเชิงขนาด และความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริต

ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคำสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗

เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ

กำหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง

เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้


โรงพยาบาลนาด้วง

ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานและการดำเนินการของโรงพยาบาลนาด้วง

การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

หรือได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

จึงดำเนินการจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ของโรงพยาบาลนาด้วง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 11:23 น.
 

ออนไลน์

เรามี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส