เข้าสู่ระบบ
คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10:06 น.

 

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อให้การดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลนาด้วงมีการปฏิบัติงาน

สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

๒.เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดระเบียบ

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพ

๓.เพื่อให้ความคิดเห็น / คำร้องเรียนของผู้รับบริการได้รับการตอบสนองที่เหมาะสม

และนำไปสู่การปรับปรุงระบบงานให้ดียิ่งขึ้น

๔.เพื่อเพิ่มความไวในการรับรู้ปัญหาและเกิดการตอบสนองที่รวดเร็วและเหมาะสม

๕.เพื่อเป็นแนวทางขั้นต้นในการเจรจาต่อรองไกล่เกลี่ย เพื่อป้องกันการฟ้องร้อง

๖.เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ได้ใส่ใจและทบทวนข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นซ้ำๆ

๗.เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนได้

มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนด

ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน

ที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

๘.เพื่อให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ

ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน

ที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ โดยกระบวนการและวิธีการดำเนินงาน

ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10:13 น.
 

ออนไลน์

เรามี 35 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส