เข้าสู่ระบบ
เก็บมาเล่า เอามาฝาก เพื่อพัฒนาองค์กรของเรา บทที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย คุณภาพ   
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 12:03 น.

 

การนำองค์กร

 

1  องค์กรบริหารสูงสุด

           โรงพยาบาลมีองค์กรบริหารสูงสุด   ทำหน้าที่รับผิดชอบต่อการจัดบริการที่มีคุณภาพ   โดยการกำหนดนโยบายของโรงพยาบาล ดูแลการบริหารจัดการ การวางแผนและการติดตามผลการปฏิบัติงาน

                  บทบาททั่วไป   ใครคือบุคคล/กลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย   ดูแลการบริหาร  วางแผน  ติดตามผลในระดับสูงสุด (ทีมนำสูงสุดของโรงพยาบาล) ?   ในรอบปีที่ผ่านมาบุคคล/กลุ่มบุคคลดังกล่าวมีการประชุมกันบ่อยเพียงใด    ได้พิจารณาหรือตัดสินใจในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับคุณภาพบริการอะไรบ้าง ? มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบงานเฉพาะเรื่องอะไรบ้าง ? มีการติดตามผลงานของคณะกรรมการดังกล่าวอย่างไร ?

ตอบ     

1. ทีมนำสูงสุดของโรงพยาบาล   คือ  คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล  ประกอบด้วยกรรมการ   ได้แก่   ผู้อำนวยการโรงพยาบาล,    หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล,  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป,    หัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุข,  หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม  หัวหน้าแผนก และผู้รับผิดชอบงานนโยบายที่สำคัญ ร่วมกันกำหนดนโยบาย การบริหารงาน,   การบริหารงบประมาณ,  ติดตามผลการปฏิบัติงาน, การพิจารณาความดีความชอบ เป็นต้น

       2. คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมีการประชุมทุกเดือน     อย่างน้อยเดือนละ   1   ครั้ง        โดยมีวาระของการประชุม   เช่น   การบริหารงบประมาณ,  การบริหารบุคคลากร, การพัฒนาระบบบริการ, การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล   เป็นต้น

       3. คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ร่วมกันวิเคราะห์จุดอ่อน – จุดแข็งของโรงพยาบาล   กำหนดพันธกิจ  วิสัยทัศน์  นโยบาย  เป้าหมาย เข็มมุ่ง แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ

       4. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในเรื่องต่าง ๆ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการทบทวนคำสั่งที่เป็นปัจจุบัน 

     5.  การติดตามผลงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ    จะพิจารณาตามความเหมาะสม เช่น      การติดตามผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพจะดำเนินการในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร      โรงพยาบาล และคณะกรรมการกลุ่มการพยาบาล   เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือ สนับสนุนและให้กำลังใจ สำหรับการติดตามผลงานของคณะกรรมการชุดอื่นๆ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล จะติดตามเป็นครั้งคราวเมื่อมีการดำเนินกิจกรรม


 

 

วัฒนธรรมองค์กร

 

โรงพยาบาลมีวัฒนธรรมในการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและลูกค้า

                  ขอให้ยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการพัฒนาระบบงาน    ซึ่งมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและลูกค้า อะไรคือความต้องการของผู้ป่วยและลูกค้าที่อยู่ในแผนว่าจะตอบสนองให้ดีขึ้น ? อะไรคือ ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาและการตอบความต้องการดังกล่าว    เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติประ 

จำในชีวิตประจำวัน ?

 

ตอบ

 1.  ตัวอย่างของการพัฒนาระบบงาน ซึ่งมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและลูกค้า เช่น   

              1.1  ระบบ One  Stop Service 

              1.2  พัฒนาระบบการส่งต่อ 

              1.3 ระบบ Central supply

                           จากเดิมที่แต่ละหน่วยงานต้องเบิกอุปกรณ์ / เครื่องมือไปไว้มากพอใช้ในหน่วยงานตน  มีการล้างทำความสะอาดและห่อส่งนึ่งเองแต่ส่งให้งานซักฟอกเป็นผู้นึ่ง Sterile ให้   จากการวิเคราะห์ข้อมูลการเบิกจ่ายอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ  รวมทั้งผงซักฟอกและน้ำยาทำความสะอาด  พบว่า มีการเบิกจ่ายอยู่ในระดับที่สูง  และเมื่อสุ่มสำรวจตามหน่วยงาน พบว่า แต่ละหน่วยมีอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ   สำรองไว้มากและไม่ได้ถูกใช้  มีการนำไป re-sterile ในอัตราที่สูง นอกจากนี้ยังพบว่า set ชนิดเดียวกันแต่ไม่มีมาตรฐานเดียวกัน และเมื่อสอบถามผู้ปฏิบัติ ต่างเห็นว่าการล้างทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือที่หน่วยงานของตนทำได้ไม่สะดวกเพราะไม่มีอ่างล้างเครื่องมือต้องใช้ร่วมกับอ่างล้างมือ  จึงไม่ถูกต้องตามหลัก IC 

                    เมื่อปรับให้เป็นระบบ  Central supply  นำอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้แล้วไปแช่ในถัง ที่ งาน supply  ตามป้ายที่ระบุ ว่า ถังนั้นๆให้แช่อุปกรณ์ / เครื่องมืออะไร  เจ้าหน้าที่  supply  

จะเป็นผู้ล้างทำความสะอาดตามหลัก IC  แล้วห่อส่งนึ่งให้  ทุกเช้า เวลา 08.00-09.00 น.   จากการประเมินผลพบว่า  เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความพึงพอใจ    แต่ละหน่วยงานไม่ต้องเบิกอุปกรณ์และเครื่องมือมาเก็บไว้เองมากๆและไม่ต้องใช้งบประมาณเพื่อสร้างอ่างที่ล้างเครื่องให้แต่ละหน่วยงานอีกด้วย

               1.4 ระบบการรายงานความเสี่ยงทุกหน่วยงานถือปฏิบัติการรายงานความเสี่ยงเป็น

 

นโยบายและทุกคนในหน่วยงานถือปฏิบัติในการเขียนอุบัติการณ์รายงานทุกครั้งและไม่ถือว่าเป็นการ จับผิดของการทำงาน

 

1.5  การลดรอบระยะเวลารอคอยของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น งานผู้ป่วยใน  ห้องยา

ทันตกรรม และงานส่งเสริมสุขภาพ

 

               1.6 ระบบกำจัดขยะ

 

                    - ถังขยะ  มีถังขยะไม่เพียงพอ และแยกประเภทไม่ถูกต้อง    เช่น    ทิ้งถุงมือ dispose    (ไม่เปื้อนเลือด) หมวก และ mask ในถังขยะดำ    บางทีจะพบเศษอาหารและถุง/กระดาษบรรจุอาหารในถังขยะแดง งาน IC  จึงดำเนินการจัดหาถังขยะให้มีเพียงพอ แยกเป็นถังขยะติดเชื้อ ติดป้ายว่าถังขยะติดเชื้อ ใช้ทิ้ง  ขยะที่มีการปนเปื้อน เช่น  เลือด /สารคัดหลั่งต่างๆ จากร่างกาย  เป็นต้น และถังขยะไม่ติดเชื้อ    ติดป้ายว่าถังขยะไม่ติดเชื้อ ใช้ทิ้ง  ขยะที่ไม่มีการปนเปื้อนสารคัดหลั่งต่างๆ จากร่างกาย  เช่น  เศษอาหาร ถุงพลาสติก  กระดาษห่อของ  เป็นต้น งาน IC ประชุมชี้แจงให้ เจ้าหน้าที่ ทุกคนทราบและปฎิบัติให้ถูกต้อง

                   -เส้นทางการขนย้ายขยะจากหน่วยงานต่างๆไปโรงพักขยะ  ทุกวัน เวลา 15.00 น.  คนงานทำความสะอาดจะเก็บขยะใช้เชือกฟางมัดปากถุงให้แน่น    แล้วขนขยะใส่ถังมีฝาปิดไปใส่รถขนขยะ   ต่อจากนั้นเข็นรถนำขยะไปยังโรงพักขยะ และนำถุงขยะนั้นใส่เก็บไว้ในถังเก็บขนาดใหญ่    แยกตามประเภทของขยะแล้วรอ ให้บริษัทเอกชนมารับขยะไปเผาทำลายที่เตาเผาขยะของบริษัทอย่างถูกต้อง 

                   - เตาเผาขยะ โรงพยาบาลมีเตาเผาขยะติดเชื้อ ที่ทำงานได้ไม่สมบูรณ์   ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศขึ้น จึงเลิกใช้แล้วจ้างเหมาให้บริษัทเอกชนมารับขยะไปเผาทำลายที่เตาเผาขยะของบริษัทอย่างถูกต้อง        

                  -  การจัดเตรียมอุปกรณ์   / เครื่องใช้ / ชุดที่สวมใส่ในการเก็บและขนย้ายขยะ  งาน IC จะอบรม / สอนคนงานทำความสะอาดเรื่อง  การใช้อุปกรณ์   / เครื่องใช้ / ชุดที่สวมใส่ในการเก็บและขนย้ายขยะ  โดยมีการติดตามประเมินผลการปฎิบัติงานทุกเดือน

 

 

 

            1.7 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร ทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ป่วยและญาติ   จัดฟื้นฟูวิชาการให้  เจ้าหน้าที่ให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับหน่วยงานตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคล  อย่างน้อยปีละ 1ครั้ง  จัดเวทีให้ เจ้าหน้าที่ ที่มีผลงานวิชาการ เจ้าหน้าที่ที่กลับจากการอบรมได้มีโอกาสนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร มีการรับ- ส่งเวรในแต่ละเวรเพื่อสื่อสารถึงปัญหา  ความต้องการและการดูแลรักษาที่ได้รับและนำไปใช้วางแผนและปฎิบัติการดูแลโดยให้ผู้ป่วยและญาติได้มีส่วนร่วมต่อไป   นอกจากนี้ยังส่งเสริมสนับสนุนให้มีการทบทวนการดูแลผู้ป่วยของทีมนำทางคลินิกอย่างสม่ำเสมอ 

 

 

               2. อะไรคือความต้องการของผู้ป่วยและลูกค้าที่อยู่ในแผนว่าจะตอบสนองให้ดีขึ้น ?


                2.1 การให้บริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

 

2.2 การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการตรวจและรักษาพยาบาล          

 

2.3 พฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในทุกหน่วยงานและทุกระดับ


3.อะไรคือ ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาและการตอบความต้องการดังกล่าว    เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติประจำในชีวิตประจำวัน ?

 


3.1 การปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการ  การเพิ่มอัตรากำลังในจุดที่ขาด

                               3.2 การพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถและทักษะของบุคลากรในทุกระดับ  

                                  จัดฟื้นฟูวิชาการทั้งในและนอกหน่วยงานให้ เจ้าหน้าที่มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับหน่วยงานตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคล  อย่างน้อยปีละ 10 ครั้ง  มีการรับ- ส่งเวรในแต่ละเวรเพื่อสื่อสารถึงปัญหา  ความต้องการและการดูแลรักษาที่ได้รับและนำไปใช้วางแผนและปฎิบัติการดูแลโดยให้ผู้ป่วยและญาติได้มีส่วนร่วมต่อไป  

3.3 มีการวางแผนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ในทุกหน่วยงาน / ทุกระดับ เช่น จัดอบรมเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ  พฤติกรรมการบริการที่น่าประทับใจ เป็นต้น

                                3.4  ประเมินจากแบบแสดงความคิดเห็นและจากการสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่กับการให้บริการของโรงพยาบาลและพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่   โดยจะดำเนินการเก็บข้อมูลในวันและเวลาราชการเพื่อหาโอกาสพัฒนาต่อไป

                                3.5 การเฝ้าระวังความเสี่ยง

                                3.6  จัด 5 ส. ในอาคารสถานที่

                                3.7  การทบทวนการดูแลผู้ป่วยขณะอยู่ในโรงพยาบาล  

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2013 เวลา 15:34 น.
 

ออนไลน์

เรามี 40 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส